ฝ่ายงานวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ตรงกมล สนามเขต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Scroll to Top