หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts Program in Community Development

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพการพัฒนา มีภาวะความเป็นผู้นำ ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการบริหารงานพัฒนาแบบบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น องค์กรภาคีเครือข่ายบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกสาธารณะในการพัฒนา ชุมชน และสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

เกี่ยวกับหลักสูตร

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ปรัชญา

        ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพการพัฒนา มีภาวะความเป็นผู้นำ ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการบริหารงานพัฒนาแบบบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น องค์กรภาคีเครือข่ายบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกสาธารณะในการพัฒนา ชุมชน และสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

ความสำคัญ

        การพัฒนาชุมชนเป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่ชุมชนและสังคม โดยการนำความรู้ทางด้าน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและ สังคมเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล การพัฒนาชุมชนเป็นการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนและสภาพแวดล้อมของชุมชน เป็นระบบที่ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และ มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบองค์รวมตลอดเวลา โดยมีเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองได้บนแนวคิดพื้นฐาน ที่ว่า มนุษย์มีศักยภาพ มีเกียรติ ศักดิ์ศรี ความมั่นคง และความพึงพอใจในชีวิต นักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ที่มี ความรู้ความสามารถ และทักษะทางการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เป็นผู้มีสติปัญญาดี มีทัศนคติที่ดี รู้จัก คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น รู้จักค้นคว้าหา ความรู้ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ สามารถทำวิจัยและนำงานวิจัยไปปฏิบัติ ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรม เสียสละ อุทิศตน และเคารพในสิทธิและความเป็นบุคคลของคนอื่น ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
      1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในหลักการและแนวคิดในงานพัฒนาชุมชนตามหลักวิชาการ
      2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ต่อการบริหารงานพัฒนาและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถบูรณาการความรู้และความคิดด้านการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
      3. เพื่อผลิตนักพัฒนามืออาชีพที่มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมในฐานะนักพัฒนา

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน Bachelor of Arts Program in Community Development

ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (Bachelor of Arts Program in Community Development)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ภาษาไทย

     ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)

     ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

ภาษาอังกฤษ

     ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Community Development)

     ชื่อย่อ  : B.A. (Community Development)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 127 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

– นักพัฒนาในหน่วยงานราชการและเอกชน
– นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– นักวิชาการบริหารงานทั่วไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
– นักพัฒนาชุมชนในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– นักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิจัยสังคม
– นักขับเคลื่อนสังคม
– ผู้ประกอบการสังคม วิสาหกิจชุมชน และนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แผนการเรียน

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

บังคับเรียน

    (1) กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน

    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า

    (1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า

    (1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ

    (2) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยว่า

    (3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

 

30 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

91 หน่วยกิต

60 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ประธานหลักสูตร

อ.ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน

หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

ผศ.ดร.ตรงกมล สนามเขต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

รองคณบดีฝ่ายงานกิจการนักศึกษา

อ.วรรณี ทองระย้า

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

No posts found!

ข่าวสารของหลักสูตร

News

Scroll to Top