หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Public Administration Program

พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ มีทักษะในการ ใช้สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผน มีคุณธรรมและจริยธรรม นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นและสังคม

เกี่ยวกับหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

          พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ มีทักษะในการใช้สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผน มีคุณธรรมและจริยธรรม นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

ความสำคัญ

          การจัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 และเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนผ่านทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่กระทบต่อการจัดการความรู้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่จำเป็นต้องมีการบูรณาการศาสตร์และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้มีการบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education) เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะ (Competencies) และเกิดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งให้มีความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรมที่พร้อมร่วมสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อแก้ไขและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
     1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมได้อย่างเหมาะสม
     2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตนตามศีลธรรมได้เป็นอย่างดี 
     3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน เข้าใจความ แตกต่าง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่าง สร้างสรรค์
     4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการใช้สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจในการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้อย่างเหมาะสม

ข้อมูลหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต Bachelor of Public Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

       ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต Bachelor of Public Administration

       ชื่อย่อ  : รป.บ. B.P.A.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 127 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

       – รับราชการ ได้แก่ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล พนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน นักฑัณฑวิทยา ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
       – พนักงานเอกชน ได้แก่ พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัท
       – การประกอบอาชีพอิสระ

แผนการเรียน

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

บังคับเรียน

(1) กลุ่มภาษา บังคับเรียน

(2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ บังคับเรียนและกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า

(1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

(2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า

(1) วิชาแกน

(2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ

(3) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

(4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

 

30 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

91 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

51 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประธานหลักสูตร

อ.สาวิณี รอดสิน

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.อุทัย ละชั่ว

เลขานุการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จ.อุตรดิตถ์

อ.ดร.จุฬา ม่วงกล่ำ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.มญชุดา สุพรจักร

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานพัฒนาและประชาสัมพันธ์

ผลงานวิชาการ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ศิษย์เก่าดีเด่น

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

นายพีรยากร ปุณยาภรณ์

เจ้าพนักงานปกครองปฏิ […]

ข่าวสารของหลักสูตร

News

Scroll to Top