หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

Bachelor of Arts Program in Thai

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถสร้างสรรค์ทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม “ภาษาดี มีจรรยา ฝึกฝนจิตอาสา สร้างตนเพื่อให้ล้ำค่าต่อการเปลี่ยนแปลง”

เกี่ยวกับหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทย

ปรัชญา

          ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถสร้างสรรค์ทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม “ภาษาดี มีจรรยา ฝึกฝนจิตอาสา สร้างตนเพื่อให้ล้ำค่าต่อการเปลี่ยนแปลง”

ความสำคัญ

          สาขาวิชาภาษาไทยเป็นสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ที่มีลักษณะสำคัญคือเป็นศาสตร์ที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาไทยอย่างถ่องแท้ มีความรู้รักษ์ภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเป็นคนมีเหตุมีผลและมีทัศนคติเชิงบวก ขอบเขตขององค์ความรู้ของภาษาไทยนี้ ครอบคลุมหลักภาษาไทย ภาษาศาสตร์การใช้ภาษา วรรณคดีภาษา และวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม บัณฑิตในสาขานี้สามารถปฏิบัติงานเน้นการใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
      1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการ สื่อสารด้วยภาษาไทย
      2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
      4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีจิตสาธารณะและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
      5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้รู้จักรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ มีเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Bachelor of Arts Program in Thai )

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ภาษาไทย

     ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

     ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ภาษาอังกฤษ

     ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Thai)

     ชื่อย่อ  : B.A. (Thai)

วิชาเอก

     1. ภาษาไทย (Thai)

     2. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (Thai Language for Foreigners)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 124 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

– กลุ่มนักวิชาการและการสอน อาทิ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์ อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ
– กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและอาชีพอิสระ อาทิ เลขานุการ นักประชาสัมพันธ์
– กลุ่มสื่อและนักสร้างสรรค์เนื้อหา อาทิ นักเขียน นักพูด พิธีกร ผู้ประกาศ นักข่าว บรรณาธิการ นักสร้างสรรค์เนื้อหา นักพิสูจน์อักษร

แผนการเรียน

สาขาวิชาภาษาไทย

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

บังคับเรียน

    (1) กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน

    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า

    (1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า

    (1) วิชาแกน

    (2) วิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า

         (2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ

         (2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยว่า

         (2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

 

30 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

88 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

73 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

27 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทย

ประธานหลักสูตร

อ.รัตนาภรณ์ สวยกลาง

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายงานบริหาร

อ.ดร.สุริยา คำกุนะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ดร.สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.จิราภรณ์ ภู่เทศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.พรรณรัตน์ หวังเอื้ออัตตชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ยมลภัทร ภัทรคุปต์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

สาขาวิชาภาษาไทย

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาวิชาภาษาไทย

No posts found!

ข่าวสารของหลักสูตร

News

Scroll to Top