หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

Library and Information Studies

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับมาตรฐานที่ทันสมัย มีความสามารถการวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรมที่เป็นเลิศ

เกี่ยวกับหลักสูตร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ปรัชญา

      -

ความสำคัญ

        -

วัตถุประสงค์

          -

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

แผนการเรียน

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

No posts found!

Scroll to Top