หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

Bachelor of Fine Arts Program in Communication Art Design

ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาการ และการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ด้วยเทคโนโลยีประยุกต์อย่างเหมาะสม ใช้ความรู้ อย่างสร้างสรรค์สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการแนวคิดภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ สากล

เกี่ยวกับหลักสูตร

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ปรัชญา

          ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาการ และการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ด้วยเทคโนโลยีประยุกต์อย่างเหมาะสม ใช้ความรู้ อย่างสร้างสรรค์สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการแนวคิดภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

ความสำคัญ

          หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตในการผลิต งานออกแบบ โดยการสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ ออกแบบ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นสากล เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ ประเทศที่ให้ความสำคัญกับมิติทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
      1. เพื่อให้บัณฑิตให้มีความรู้ ทฤษฎี หลักการทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์ สามารถคิด วิเคราะห์ ประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติและระดับสากลได้
      2. เพื่อผลิตบัณทิตที่มีคุณลักษณะพิเศษด้านกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ ผลงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการออกแบบ
      3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Bachelor of Fine Arts Program in Communication Art Design)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ภาษาไทย

     ชื่อเต็ม : ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)

     ชื่อย่อ  : ศล.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)

ภาษาอังกฤษ

     ชื่อเต็ม : Bachelor of Fine Arts (Communication Art Design)

     ชื่อย่อ  : B.F.A. (Communication Art Design)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 134 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

– ออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์การค้า
– ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา
– ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
– ออกแบบบูทสินค้า นิทรรศการ
– ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
– ออกแบบหน้าเว็บไซต์
– ออกแบบแอนิเมชั่น
– ตัดต่อภาพยนตร์และโฆษณา
– ออกแบบกราฟิก
– ช่างถ่ายภาพ
– นักวาดภาพการ์ตูน
– ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
– ฝ่ายกำกับศิลป์
– นักวิชาการหน่วยงานของรัฐ
– ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

แผนการเรียน

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

บังคับเรียน

    (1) กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน

    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า

    (1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า

    (1) วิชาแกน บังคับเรียน

    (2) วิชาเฉพาะด้าน บังคับ

    (3) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

 

30 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

98 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

52 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ประธานหลักสูตร

อ.วรวุฒิ ทาแก้ว

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.อภินันท์ ปานเพชร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.พิทักษ์ เรืองรัศมี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ปิยะนุช ไสยกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

No posts found!

ข่าวสารของหลักสูตร

News

Scroll to Top