ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ทีม LOOK UP นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุอาหารชีวภาพ DD-BOX (ดีดี-บล็อก) ผ่านเข้ารอบ Demo Day 14 ทีมภาคเหนือ ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2024

 

HUSOC NEWS
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
ทีม LOOK UP นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุอาหารชีวภาพ DD-BOX (ดีดี-บล็อก) ผ่านเข้ารอบ Demo Day 14 ทีมภาคเหนือ ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2024
ได้รับเงินสนับสนุน มูลค่า 25,000 บาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ทีม LOOK UP ประกอบด้วย
1. นางสาวภัทรมณี วิอุ่น นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาววันวิสา รอดประทับ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาวศุภานัน สุทธิแสน นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นายปกรณ์ แก้วอาณา นักศึกษาสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
5. นางสาวกุลสินี นุริตมนต์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีม คือ
1.อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.อาจารย์ ดร.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล คณะวิทยาการจัดการ
4.อาจารย์ ดร.จิราพร เกตุวราภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี