งานตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คู่มือการทำผลงาน

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน

ข้อมูลความก้าวหน้า

ระบบติดตามความก้าวหน้า
ของกระบวนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ของ ก.พ.อ.

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ของมหาวิทยาลัย

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศของมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มการประเมินผลการสอน

แบบฟอร์มการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

(ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์)