หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล

Bachelor of Arts Program in English

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถ ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

เกี่ยวกับหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล

ปรัชญา

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถ ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ความสำคัญ

          หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 (มคอ. 1) โดยจัดการศึกษาที่บูรณาการกับสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะเป็นการพัฒนาบัณฑิตที่ สามารถเป็นบุคลากรของสถานประกอบการในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งไม่สามารถจะหยุด อยู่กับที่ได้อีกต่อไป

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
      1. มีความรู้และทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
      2. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีและการแปลในประเภทต่างๆ
      3. มีความสามารถในการประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ในการทำงานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการนำเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์
      4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะและความรู้ทางภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
      5. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำในการนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English

ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Bachelor of Arts Program in English)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ภาษาไทย

     ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

     ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ

     ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (English)

     ชื่อย่อ  : B.A. (English)

วิชาเอก

     1. ภาษาอังกฤษ (English)

     2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล (English for Communication and Translation)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 133 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

– เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางภาษาอังกฤษหน่วยงานราชการเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างประเทศ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ภาคพื้นสนามบิน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษา เป็นต้น
– พนักงานหน่วยงานเอกชน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับในโรงแรม ผู้นำเที่ยว และพนักงานบริษัท เป็นต้น
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นักแปล นักเขียน นักสร้างสรรค์ สื่อที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้า เป็นต้น

แผนการเรียน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

บังคับเรียน

    (1) กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน

    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า

    (1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า

    (1) วิชาแกน

    (2) วิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า

        (2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ

        (2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

        (2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียน

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

 

30 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

97 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

79 หน่วยกิต

54 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล

ประธานหลักสูตร

อ.รัฐพล ทองแตง

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ดร.สำเริง ถึงคุณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.บูรณพงษ์ โกเสนารักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.สุรพล สิงห์เนตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานพัฒนาการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน

อ.หนึ่งฤทัย ดวงดัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ชาริสร์ เสนาป่า

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.อุบลรัตน์ พูลทรัพย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ลลิตา สัมฤทธิตานนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ปาณธีร์ สัตยาภรณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล

No posts found!

Scroll to Top