ฝ่ายงานบริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายงานบริหาร

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “Husoc Big Cleaning Day”

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “Husoc Big Cleaning Day”

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “Husoc Big Cleaning Day” บริเวณอาคารและสำนักงานภายใต้การดูแลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษา ๒๕๖๗ ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

PREV NEXT
Scroll to Top