คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจทานข้อมูลจากผลการสอบหาข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์

HUSOC NEWS
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจทานข้อมูลจากผลการสอบหาข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาอธิการบดีคุณอัญชรีย์ เทียมทินกฤต กล่าวเปิดการตรวจทานข้อมูล และสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา จิตต์มั่น ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ตามรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงระดับคณะ โดยมีผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานทรัพย์สินร่วมรับทราบข้อมูล ณ ห้องประชุม 711 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจทานข้อมูลจากการสอบหาข้อเท็จจริงฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ตามรายงานการสอบหาข้อเท็จจริง ระดับหน่วยงาน พ.ศ. 2566 เพื่อจัดเก็บต่อไป

Scroll to Top