ประวัติและความเป็นมา
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  แผนกลยุทธ์ การพัฒนา 2555-2559
  ภารกิจหลัก
  นโยบาย
  โครงสร้างคณะ
  คุณลักษณะของบัณฑิต

  ตราสัญญาลักษณ์คณะฯ

  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  เจ้าหน้าที่

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์


  องค์ความรู้ เรื่องการจัดการความรู้เพื่อบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  องค์ความรู้ เรื่อง "ภาษาไทยเรานี้มีทำนอง" เพื่อเผยแพร่

  องค์ความรู้ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมืออาชีพ ใน ศตวรรษที่ 21

  องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหัวข้อ เสนอโครงการเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจากวช. และเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม

  องค์คสามรู้โดยการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 4  

  องค์ความรู้จากการบริการวิชาการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3

  โครงการตามแนวพระราชดำริ : ห้องสมุดสู่ชุมชนประจำปี 2557

  องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการสู่อาเซีียน

  องค์ความรู้วิชาการเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่ 2

  องค์ความรู้วิชาการ"เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ : จากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน"

   องค์ความรู้จาก งานสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชน/สังคม ระดับชาตครั้งที่ 12

  องค์ความรู้จาก โครงการองรมเชิงปฏิบัติการ"ยุวอาสา มัคคุเทศก์น้อยล้านนา"

  ห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลง

  All

  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ฐานข้อมูลสารสนเทศ
  ประกาศ แนวทางปฏิยัติการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โสตฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  Thai Studies
  วิชาวิถีไทย


 

   


 

  อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

  ผลแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูล คณะ มส.


Miss ThaiLand Culture 2016
วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๙

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๙

ค่ายเทียนส่องหล้า ต้นกล้าคนดี 59
วันที่ ๒๑ ก.ค.
๕๙

ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๙

พันธกิจสัมพันธ์วิชาการรับใช้สังคมและการพัฒนาชุมชนมิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
วันที่ ๔ พ.ค. ๕๙

เพชรภาษาไทย ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๙

นิทรรศการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
sec 05,06

อบรมทุนวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ณ แพร่-น่าน โดย สาขาท่องเที่ยว
วันที่ ๖ - ๗ ก.พ. ๕๙

อบรมเครือประกันคุณภาพ 5 ม.ราชภัฏภาคเหนือ ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ ๑๙ - ๒๑ ม.ค.๕๙

วันเด็กแห่งชาติ ๕๙
วันที่ ๙ ม.ค. ๕๙

ขบวนแห่นางสงกรานต์ ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในงานสืบสานประเพณี มรอ.59
วันที่ ๐๘ เม.ย. ๕๙

การพัฒนาเอกสาร ตำราและงานวิจัย เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มี.ค. ๕๙

 

ภาพกิจกรรม 2558

ภาพกิจกรรม 2557

  ภาพกิจกรรม 2556

ภาพกิจกรรม 2555


บริการ  | Service | ประกาศ | เอกสาร | .PDF

  ใบปะหน้าเกรด 2 /2558  

  แผนการปรับปรุงวุฒิและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระยะ 5 ปี

  คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ.   

  การกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปี 2555 (.PDF) ประกาศ  

  แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ... (.doc)

  แบบฟอร์ม สรุปรายงานกิจกรรมโครงการ (.doc)

  แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ... และขออนุเคราะห์ออกคำสั่ง (.doc)

  แบบฟอร์ม ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ... (.doc)

  แบบฟอร์ม สมอ. 07-02 รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.7 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.6 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.5 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.4 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.3 (.doc)

  แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา(เป็นรายกรณี)แก่นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (.doc)

  แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา   

  ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (.doc)  

  แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (pdf)   ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่)  

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (pdf)  ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่ )

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา

   อ่านทั้งหมด

 

ทีมผู้บริหาร

 

 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงาน
วิจัยสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี