ประวัติและความเป็นมา
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  แผนกลยุทธ์ การพัฒนา 2555-2559
  ภารกิจหลัก
  นโยบาย
  โครงสร้างคณะ
  คุณลักษณะของบัณฑิต

  ตราสัญญาลักษณ์คณะฯ

  ทำเนียบผู้บริหาร
  อาจารย์
  เจ้าหน้าที่

  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี(ไทย)
  หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์


   องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

   สรุปโครงการพันธกิจสัมพันธ์

   องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility  

   สรุปองค์ความรู้ เรื่อง The Trendy Teacher “GAME” สร้างห้องเรียนด้วยเกมส์สู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรตที่ 21

  องค์ความรู้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติการ"การพัฒนาเอกสารตำราและงานวิจัย เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

  องค์ความรู้ เรื่องการจัดการความรู้เพื่อบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  สรุปองค์ความรู้โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ ๕

  องค์ความรู้ เรื่อง "ภาษาไทยเรานี้มีทำนอง" เพื่อเผยแพร่

  องค์ความรู้ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมืออาชีพ ใน ศตวรรษที่ 21

  องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนหัวข้อ เสนอโครงการเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจากวช. และเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม

  องค์คสามรู้โดยการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 4  

  องค์ความรู้จากการบริการวิชาการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3

  โครงการตามแนวพระราชดำริ : ห้องสมุดสู่ชุมชนประจำปี 2557

  องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการสู่อาเซีียน

  องค์ความรู้วิชาการเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่ 2

  All

  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ฐานข้อมูลสารสนเทศ
  ประกาศ แนวทางปฏิยัติการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โสตฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
  Thai Studies
  วิชาวิถีไทย


 

 

 

 

   


 

  อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด  

  ผลแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูล คณะ มส.


สักการะพระยาพิชัย-ไหว้พระแท่น
วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๙

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๙

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษ "เปิดโลกกว้าง สู่เส้นทางอาชีพ"

Miss ThaiLand Culture 2016
วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๙
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๙

ค่ายเทียนส่องหล้า ต้นกล้าคนดี 59
วันที่ ๒๑ ก.ค.
๕๙

พันธกิจสัมพันธ์วิชาการรับใช้สังคมและการพัฒนาชุมชนมิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
วันที่ ๔ พ.ค. ๕๙

เพชรภาษาไทย ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๙

ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๙

นิทรรศการโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
sec 05,06

อบรมเครือประกันคุณภาพ 5 ม.ราชภัฏภาคเหนือ ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ ๑๙ - ๒๑ ม.ค.๕๙

วันเด็กแห่งชาติ ๕๙
วันที่ ๙ ม.ค. ๕๙

 

ภาพกิจกรรม 2558

ภาพกิจกรรม 2557

  ภาพกิจกรรม 2556

ภาพกิจกรรม 2555


บริการ  | Service | ประกาศ | เอกสาร | .PDF

  ใบปะหน้าเกรด 2 /2558  

  แผนการปรับปรุงวุฒิและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระยะ 5 ปี

  คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรอ.   

  การกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปี 2555 (.PDF) ประกาศ  

  แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ... (.doc)

  แบบฟอร์ม สรุปรายงานกิจกรรมโครงการ (.doc)

  แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ... และขออนุเคราะห์ออกคำสั่ง (.doc)

  แบบฟอร์ม ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ... (.doc)

  แบบฟอร์ม สมอ. 07-02 รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษา (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.7 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.6 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.5 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.4 (.doc)

  แบบฟอร์ม มคอ.3 (.doc)

  แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา(เป็นรายกรณี)แก่นักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (.doc)

  แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา   

  ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ (.doc)  

  แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (pdf)   ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่)  

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (pdf)  ( สำหรับไฟล์ Doc คลิกที่นี่ )

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา

   อ่านทั้งหมด

 

ทีมผู้บริหาร

 

 

 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงาน
วิจัยสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี