ขอแสดงความยินดีกับ คุณไพจิตต์ สายจันทร์ คุณวัชระพงศ์ เครือบคนโท ได้รับรางวัล ชมเชย จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายไพจิตต์ สายจันทร์ หัวหน้า
สำนักงานคณบดี และนายวัชระพงศ์ เครือบคนโท นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลชมเชย จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน

เรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนระบบบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ในการพัฒนาผลงานวิชาการสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายใต้การหนุนเสริมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”

จากกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิชัยสัมมนา (FMS101) อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์