หลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Laws Program in Laws

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์สามารถนำความรู้ ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายและนำไปบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม

เกี่ยวกับหลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายและนำไปบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม

ความสำคัญ

          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลักการและทักษะกระบวนการทางด้านนิติศาสตร์มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับศาสตร์อื่นในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
     1. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนิติศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทางด้านกฎหมายสาขาแขนงต่าง ๆ สามารถนำความรู้ ทักษะและความสามารถที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้
     2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้มี ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทางกฎหมายเพิ่มขึ้น ประยุกต์ใช้วิชาชีพทางกฎหมายได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่กรณี สามารถบูรณาการและต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพของ ตนเอง
     3. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม มีความรับผิดชอบในวิชาชีพกฎหมาย ป้องกัน พิทักษ์ และรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชน มีส่วนร่วม ทางการเมืองการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ข้อมูลหลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ Bachelor of Laws Program in Laws

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

   ชื่อเต็ม : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) Bachelor of Laws (Laws) 

   ชื่อย่อ  : น.บ. (นิติศาสตร์) LL.B. (Laws)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 142 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

– นิติกร
– ทนายความ
– เจ้าพนักงานบังคับคดี / คุมประพฤติ
– ตำรวจ
– ทหาร / นายทหารพระธรรมนูญ
– ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– อาจารย์ / นักวิชาการ
– ปลัดอำเภอ
– ศึกษาต่อเพื่อเป็นพนักงานอัยการ
– ศึกษาต่อเพื่อเป็นผู้พิพากษา

แผนการเรียน

นิติศาสตรบัณฑิต

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

บังคับเรียน

    (1) กลุ่มภาษา บังคับเรียน

    (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ บังคับเรียนและกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า

    (1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า

    (1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ

    (2) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยว่า

    (3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

 

30 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

106 หน่วยกิต

87 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต

ประธานหลักสูตร

อ.ดร.ชัยภูมิ ชนะภัย

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.วราภรณ์ อู่ทรัพย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.วราภรณ์ อัศวลาภสกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.นฤภรณ์ พิมมงคล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.เมธาพร จันไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.เอกพงค์ วรรณจักร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

นิติศาสตรบัณฑิต

ศิษย์เก่าดีเด่น

นิติศาสตรบัณฑิต

No posts found!

ข่าวสารของหลักสูตร

News

Scroll to Top