หลักสูตร

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

ผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่การ สร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม

เกี่ยวกับหลักสูตร

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ปรัชญา

          ผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่การ สร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม

ความสำคัญ

          จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 นั้น มุ่งกระจายอำนาจและโอกาสทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ประชาชนทุกท้องถิ่นต้องปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นในการพึ่งตนเองอย่างมีความรอบรู้วิทยาการที่จำเป็น มีความชำนาญมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาอย่างเข้มแข็งด้วยการเร่งพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแนวทางดังกล่าว
          สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ได้เห็นถึงความสำคัญของภารกิจในการผลิตบัณฑิต เพื่อการพัฒนาให้แก่ท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จำเป็นต้องใช้บุคลากร สาขาวิชานี้เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้มีการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ปัญหาและพัฒนา ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
     1. เพื่อผลิตนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ซึ่งสามารถบูรณาการศาสตร์และเทคนิควิทยาการสำหรับจัดการพัฒนางานและพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
     2. มีความรู้สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ ที่สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง บูรณาการเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและชุมชนได้
     3.เป็นนักพัฒนาที่มีองค์ความรู้ในศาสตร์สังคม และมีทักษะในวิชาชีพด้านการพัฒนา
     4. มีศักยภาพมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาได้
     5. มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นและชุมชนได้

ข้อมูลหลักสูตร

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ภาษาไทย

     ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 

     ชื่อย่อ  : ศศ.บ.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

ภาษาอังกฤษ

     ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Social Sciences for Development)

     ชื่อย่อ  : B.A. (Social Sciences for Development)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

– เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
– เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– นักพัฒนาสังคม/นักพัฒนาชุมชน
– ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
– เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
– ข้าราชการทหารตำรวจ (สายอำนวยการ)
– เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
– นักสังคมสงเคราะห์
– นักวิชาการด้านสังคมศาสตร

แผนการเรียน

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

บังคับเรียน

    (1) กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน

    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า

    (1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า

    (1) วิชาเอกบังคับ

    (2) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

 

30 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

94 หน่วยกิต

60 หน่วยกิต

27 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ประธานหลักสูตร

อ.เยาวเรศ แตงจวง

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อ.ดร.พุทธินันทน์ บุญเรือง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ดร.สมศรี คะสัน

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ดร.นิชภา โมราถบ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.วิทยา สุขสา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.สำเนียง วรรณทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ศิษย์เก่าดีเด่น

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

นายกันต์ดนัย พงศ์ศิระเมธากุล

นักวิชาการวัฒนธรรม ส […]

Scroll to Top