หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับมาตรฐานที่ทันสมัย มีความสามารถการวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรมที่เป็นเลิศ

เกี่ยวกับหลักสูตร

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ปรัชญา

      ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับมาตรฐานที่ทันสมัย มีความสามารถการวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรมที่เป็นเลิศ

ความสำคัญ

        หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการ ท่องเที่ยวและการโรงแรม ปีการศึกษา 2553 (มคอ. 1) โดยจัดการศึกษาที่บูรณาการกับสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ตามนโยบายของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะเป็นการพัฒนาบัณฑิตที่สามารถเป็นบุคลากรของสถาน ประกอบการในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ด้านการ ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน อีกทั้งให้มีความพร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการด้าน การท่องเที่ยวและโรงแรมในศตวรรษที่ 21 ที่มีทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพควบคู่คุณธรรมและ จริยธรรมที่พร้อม ร่วมสร้างนวัตกรรมทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและ พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
      1. มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
      2. มีความสามารถจัดการข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในมิติการท่องเที่ยว และการโรงแรม และประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอื่นๆ
      3. มีความรู้สามารถในการเป็นนักจัดการ นักวิชาการ และนักพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว และโรงแรม สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel

ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อหลักสูตร :หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ภาษาไทย

     ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

     ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ภาษาอังกฤษ

     ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)

     ชื่อย่อ  : B.A. (Tourism and Hotel)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 159 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

– ผู้นำเที่ยว (Tour Leader) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ
– มัคคุเทศก์ (Tour Guide) พนักงานขายทัวร์ท่องเที่ยว ตัวแทนท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
– พนักงานผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและที่พักแรมประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท โมเทล โฮสเทล เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์
– พนักงานผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจบาร์และเครื่องดื่ม ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจการจัดการประชุมสัมมนา ธุรกิจไมซ์ ธุรกิจการบิน ธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายทางการท่องเที่ยวและธุรกิจตัวแทนนำเที่ยว
– นักวางแผนนักวิชาการหรือที่ปรึกษาด้านการให้บริการในธุรกิจบริการที่พักแรม
– ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมหรือเจ้าของกิจการโรงแรมหรือที่พักแรมและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ธุรกิจที่พักแรมแบบฟาร์มสเตย์ โฮมสเตย์ ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจเพื่อสุขภาพ
– พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) ในบริษัทน าเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน)
– บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
– นักวิชาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่องเที่ยวในภาครัฐและองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนจังหวัดทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
– ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวและบริการในระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แผนการเรียน

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

บังคับเรียน

    (1) กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน

    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า

    (1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า

    (1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ

        (1.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน

        (1.2) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว บังคับเรียน

        (1.3) กลุ่มวิชาการโรงแรม บังคับเรียน

        (1.4) วิจัยสัมมนา บังคับเรียน

(2) วิชาเฉพาะด้านเลือก

        (2.1) กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือกเรียน

        (2.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ เลือกเรียนเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

    (3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียน

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

 

30 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

123 หน่วยกิต

87 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

33 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประธานหลักสูตร

อ.กนกวรรณ เกิดพิน

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ดร.มณฑณ ศรีสุข

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ทิพาพร โพธิ์ศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.โอปอล์ รังสิมันตุชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

No posts found!

Scroll to Top