ทำเนียบผู้บริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences

ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองคณบดี

Vice-Dean

ผศ.ดร.ตรงกมล สนามเขต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

รองคณบดีฝ่ายงานกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายงานบริหาร

ผู้ช่วยคณบดี

Assistant to the Dean

อาจารย์ มญชุดา สุพรจักร

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานพัฒนาและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ สุรพล สิงห์เนตร

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายงานพัฒนาการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน

อาจารย์ ดร.สมศรี คะสัน

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

Head of Research Management Unit

ผศ.ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน

หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Head of the Dean's Office

คุณไพจิตต์ สายจันทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี