หน่วยจัดการงานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน

หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน” วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 โดย วิทยากร ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน” วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 โดย วิทยากร ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้อง และพัฒนาทักษะความก้าวหน้าในอาชีพ กับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน" วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 โดย วิทยา

PREV NEXT
Scroll to Top