สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน” วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 โดย วิทยากร ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้อง และพัฒนาทักษะความก้าวหน้าในอาชีพ กับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน” วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 โดย วิทยากร ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง ณ ห้อง FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ

Scroll to Top