บุคลากรสายวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Laws Program (LL.B.)

อ.ดร.ชัยภูมิ ชนะภัย

ประธานหลักสูตร

อ.วราภรณ์ อู่ทรัพย์

อ.วราภรณ์ อัศวลาภสกุล

อ.นฤภรณ์ พิมมงคล

อ.เมธาพร จันไทย

อ.เอกพงค์ วรรณจักร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Public Administration (B.P.A.)

อ.สาวิณี รอดสิน

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี

ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์

อ.อุทัย ละชั่ว

เลขานุการศูนย์พัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จ.อุตรดิตถ์

อ.ดร.จุฬา ม่วงกล่ำ

อ.มญชุดา สุพรจักร

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานพัฒนาและประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Fine Arts (Fine Arts) (B.F.A.)

อ.ประดิพัทธ์ วิรามร

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.จาตุรันต์ จริยารัตนกูล

อ.ญัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

Bachelor of Fine Arts (Communication Art Design) (B.F.A.)

อ.วรวุฒิ ทาแก้ว

ประธานหลักสูตร

อ.อภินันท์ ปานเพชร

อ.พิทักษ์ เรืองรัศมี

อ.ปิยะนุช ไสยกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

Bachelor of Arts Program in Music B.A. (Music)

อ.ดร.วัชระ แตงเทศ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา

ผศ.ดร.อำนาจ บุญอนนท์

อ.ดร.บุญลอย จันทร์ทอง

อ.พันธุ์เอก ใจหลวง

อ.ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา

อ.ธีรราช ทองหลาง

อ.ดร.ญัฐพงศ์ ปันดอนตอง

อ.อรัญวดี แสงทอง

อ.เกริกขจร รื่นณรงค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Social Sciences for Development B.A.

อ.เยาวเรศ แตงจวง

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ

ผศ.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อ.ดร.พุทธินันทน์ บุญเรือง

อ.ดร.สมศรี คะสัน

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ดร.นิชภา โมราถบ

อ.วิทยา สุขสา

อ.สำเนียง วรรณทอง

อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts Program in Community Development B.A.

อ.ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน

หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

ผศ.ดร.ตรงกมล สนามเขต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

รองคณบดีฝ่ายงานกิจการนักศึกษา

อ.วรรณี ทองระย้า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

Bachelor of Arts Program in Thai B.A.

อ.รัตนาภรณ์ สวยกลาง

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายงานบริหาร

อ.ดร.สุริยา คำกุนะ

อ.ดร.สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์

อ.จิราภรณ์ ภู่เทศ

อ.พรรณรัตน์ หวังเอื้ออัตตชน

อ.วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน

อ.ยมลภัทร ภัทรคุปต์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษสื่อสารและการแปล

Bachelor of Arts Program in English B.A.

อ.รัฐพล ทองแตง

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ

อ.ดร.สำเริง ถึงคุณ

อ.บูรณพงษ์ โกเสนารักษ์

อ.สุรพล สิงห์เนตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานพัฒนาการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน

อ.หนึ่งฤทัย ดวงดัน

อ.ชาริสร์ เสนาป่า

อ.อุบลรัตน์ พูลทรัพย์

อ.ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม

อ.ลลิตา สัมฤทธิตานนท์

อ.ปาณธีร์ สัตยาภรณ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Arts Business English B.A.

อ.เสกสรร อินชะนะ

ประธานหลักสูตร

อ.ดร.วรางคณา สุติน

อ.ดร.พิทยา ยาโม้

อ.สงกรานต์ ถุงแก้ว

อ.กุลรวี กลิ่นกลั่น

อ.วัชรี วงค์ทะเนตร

Mr. Howard Thomas White

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

Bachelor of Arts Business Japanese B.A.

อ.วัฒนศักดิ์ มั่งเงิน

ประธานหลักสูตร

อ.วัชรชัย ขอบเหลือง

อ.ศิริพร คำขาด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

Bachelor of Arts Business Chinese B.A.

อ.นูรลีซาวาตี อาแด

ประธานหลักสูตร

อ.ดร.อาริตา สัมมารัตน์

อ.ทิพภากานต์ ทองเชี้อเดช

Miss.Cui Yanyan

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Bachelor of Arts Program in Tourism B.A.

อ.กนกวรรณ เกิดพิน

ประธานหลักสูตร

อ.ดร.มณฑณ ศรีสุข

อ.ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง

อ.ทิพาพร โพธิ์ศรี

อ.โอปอล์ รังสิมันตุชาติ

หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Library and Information Science B.A.

อ.ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์

อ.ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์

อ.ดร.จ่าเอกวุฒินันทน์ น้อยหัวหาด

อ.กณิกนันต์ สิงห์สานิตย์

ผู้ประสานงานหลักสูตร

อ.รัชนีวรรณ วรรณกุลดิษฐ์