ระบบบันทึกข้อมูลและออกเลขเกียรติบัตร

Certificate online

เพิ่มข้อมูลเกียรติบัตร
จำนวนเกียรติบัตร (แผ่น)

Maximum file size: 20MB

ไฟล์เอกสาร word เท่านั้น
การออกแบบ
เทมเพลต
ดูตัวอย่างเต็มโดยคลิกขวาที่รูปแล้วเลือก Open image in new tab
รูปภาพ / โลโก / ลายเซ็น *

Maximum file size: 6MB

ไฟล์ภาพเทมเพลต โลโก ลายเซ็น ที่จะใส่ในเกียรติบัตร ขนาด A4 แนวนอน หรือ 2000x1414px (jpg, png เท่านั้น)
คำร้องขอเกียรติบัตร

Certificate online

ค้นหารายการ :

ผู้ส่งคำร้อง ชื่อกิจกรรม / การอบรม จำนวน วันที่มอบเกียรติบัตร สถานะ

อาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอเรื่องราวในรูปแบบวิดิโอคอนเทนต์” โดย วิทยากร อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ

12

11 กรกฎาคม 2024

เรียบร้อย

อาจารย์วราภรณ์ อู่ทรัพย์

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับคนยุคใหม่

170

15 กรกฎาคม 2024

เรียบร้อย

อาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์

โครงการบริการวิชาการการเสริมสร้างจิตอาสาพันธุ์ใหม่กับการพัฒนาชุมชน ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

43

11 กรกฎาคม 2024

เรียบร้อย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม URU Big Cleaning Day

44

8 พฤษภาคม 2024

เรียบร้อย
Scroll to Top