หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

Bachelor of Arts Program in Business Japanese

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและวิชาชีพเชิงธุรกิจ มีความสามารถใน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เกี่ยวกับหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ปรัชญา

        มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและวิชาชีพเชิงธุรกิจ มีความสามารถใน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ความสำคัญ

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มุ่งให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีทักษะ ทางด้านภาษาญี่ปุ่น และด้านการจัดการธุรกิจในหลากหลายประเภท ซึ่งสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ในภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในปัจจุบันของไทยและญี่ปุ่น รวมถึงระดับโลก ความสำคัญของหลักสูตรนี้คือ การพัฒนาปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ ที่ส่งผลให้บัณฑิตมีศักยภาพที่สูงขึ้นและหลากหลายมากขึ้น เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถในทักษะการใช้ภาษา และความรู้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจทั้งของไทยและญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรนี้จึงสามารถผลิตบุคลากรเพื่อ ตอบสนองการประกอบธุรกิจและการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยและประเทศ ญี่ปุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
      1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะทางการสื่อสาร ด้านภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ และบูรณาการในการประกอบอาชีพเชิงธุรกิจได้
      3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในศิลปวัฒนธรรมญีปุ่นด้วยคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและสังคม
      4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา นำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  (Bachelor of Arts Program in Business Japanese)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ภาษาไทย

     ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)

     ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ

     ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Business Japanese)

     ชื่อย่อ  : B.A. (Business Japanese)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 133 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

– พนักงานด้านธุรกิจ โรงงานภาคอุตสาหกรรม
– พนักงานด้านธุรกิจการโรงแรม
– พนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ
– พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / ภาคพื้น
– เลขานุการ / พนักงานธุรการ
– ครู /อาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดภาครัฐและภาคเอกชน
– นักวิชาการประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างประเทศ / วิเทศสัมพันธ์/ ล่าม /นักแปลภาษา
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

แผนการเรียน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

บังคับเรียน

    (1) กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน

    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับเรียน

    (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับเรียน

    (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า

    (1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า

    (1) วิชาเฉพาะด้าน

         (1.1) วิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ

         (1.2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ

         (1.3) วิชาเฉพาะด้านเลือก

         (1.4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

 

30 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

97 หน่วยกิต

97 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

60 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ประธานหลักสูตร

อ.วัฒนศักดิ์ มั่งเงิน

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.วัชรชัย ขอบเหลือง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ศิริพร คำขาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

No posts found!

Scroll to Top