ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

Meeting Room Booking

ตารางการใช้ห้องประชุม

*โปรดตรวจสอบก่อนจองห้องทุกครั้ง

ห้องประชุม 720
ห้อง Co-Space
ห้องประชุม 711
ห้องประชุม 1122
ห้องประชุมแสงสว่าง
Loading...
ตางรางการใช้ห้องประชุม

Meeting room Schedule

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

รายสัปดาห์

Loading...