หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

Bachelor of Arts Program in Business Chinese

บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ และสามารถใช้ภาษาจีนประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจที่ หลากหลาย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการทำงานอย่างเหมาะสม มีคุณธรรม เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นสู่สากล

เกี่ยวกับหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ปรัชญา

          บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ และสามารถใช้ภาษาจีนประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจที่ หลากหลาย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการทำงานอย่างเหมาะสม มีคุณธรรม เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นสู่สากล

ความสำคัญ

          ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญอย่างมาก ประเทศจีนได้กลายเป็นมหาอำนาจทาง เศรษฐกิจของโลก การใช้ภาษาจีนในการติดต่อค้าขายทำธุรกิจ จึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ ต้องการทำธุรกิจกับคนจีน นอกจากนี้การส่งเสริมการใช้ทักษะความรู้ความสามารถด้านธุรกิจดิจิทัล ประกอบการคิด วิเคราะห์ เพื่อการสร้างและพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้เรียนยัง สามารถใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาจีนธุรกิจในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องใน สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ในยุคที่ธุรกิจต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานสู่ยุคดิจิทัล ทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การประกอบธุรกิจและ ทำงานออนไลน์มาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน หลักสูตรนี้ยังเหมาะที่จะ รองรับความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคนี้ในด้านการจัดการธุรกิจอีกด้วย จึงเป็น หลักสูตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
      1. มีความรู้ ทักษะและสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในงานธุรกิจ
      2. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ
      3. มีความรู้ ทักษะและสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจได้

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Bachelor of Arts Program in Business Chinese)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ภาษาไทย

     ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

     ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ

     ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Business Chinese)

     ชื่อย่อ  : B.A. (Business Chinese)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

– พนักงานด้านธุรกิจ / ภาคอุตสาหกรรม
– พนักงานด้านธุรกิจการโรงแรม / ธุรกิจการท่องเที่ยว
– ธุรกิจการค้า / ธุรกิจบริการ
– พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / ภาคพื้น
– เลขานุการ / พนักงานธุรการ
– ครู / อาจารย์ ในสถานศึกษาสังกัดภาครัฐและภาคเอกชน
– นักวิชาการประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างประเทศ / วิเทศสัมพันธ์ / ล่าม / นักแปลภาษา
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

แผนการเรียน

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

บังคับเรียน

    (1) กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน

    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า

    (1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า

    (1) วิชาแกน

         (1.1) วิชาแกนทางบริหารธุรกิจ

         (1.2) วิชาแกนทางภาษาจีน

    (2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ

    (3) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

 

30 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

94 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

33 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ประธานหลักสูตร

อ.นูรลีซาวาตี อาแด

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ดร.อาริตา สัมมารัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ทิพภากานต์ ทองเชี้อเดช

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Miss.Cui Yanyan

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

No posts found!

Scroll to Top