หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Arts Program in Business English (International Program)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและธุรกิจให้มีโอกาสประกอบอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

เกี่ยวกับหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปรัชญา

        ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและธุรกิจให้มีโอกาสประกอบอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

ความสำคัญ

        หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การทำงาน การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการดำรงชีวิตในสังคมแห่งอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้าน ความรู้ เทคโนโลยี สังคม และมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม โดยจัดการศึกษาบูรณการ กับการทำงาน (CWIE) ที่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบาย เพื่อการสร้างโอกาสในการแข่งขันของท้องถิ่นและประเทศ

วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
      1. มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษและธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานและประกอบธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน
      2. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทางธุรกิจได้
      3. สามารถสื่อสาร ทำงาน และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ในสังคมและสังคมพหุวัฒนธรรมได้
      4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
      5. มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ธุรกิจและสังคม

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts Program in Business English (International Program)

ชื่อสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชื่อหลักสูตร :หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts Program in Business English (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ภาษาไทย

     ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

     ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ

     ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Business English)

     ชื่อย่อ  : B.A. (Business English)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 124 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

– พนักงานองค์กรธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ
– พนักงานหรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
– พนักงานหรือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
– พนักงานหรือผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์
– พนักงานธุรกิจสายการบิน
– นักแปลหรือล่าม
– ผู้สอนกวดวิชาภาษาอังกฤษ
– ธุรกิจส่วนตัว

แผนการเรียน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

บังคับเรียน

    (1) กลุ่มวิชาภาษา บังคับเรียน

    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า

    (1) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า

    (1) วิชาพื้นฐาน

    (2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ

    (3) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

    (4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า

 

30 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

88 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประธานหลักสูตร

อ.เสกสรร อินชะนะ

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ดร.วรางคณา สุติน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ดร.พิทยา ยาโม้

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.สงกรานต์ ถุงแก้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.กุลรวี กลิ่นกลั่น

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.วัชรี วงค์ทะเนตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Mr. Howard Thomas White

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

No posts found!

Scroll to Top