ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.สมศรี คะสัน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

Scroll to Top