บุคลากรสายสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Head of the Dean's Office

นายไพจิตต์ สายจันทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

งานวิชาการ

นางสาววรรณ์นงอร วริศนิรันตรกูล

นักวิชาการการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายวัชระพงศ์ เครือบคนโท

นักวิชาการการศึกษา
งานวิชาการ/งานหลักสูตร/งานวารสารวิชาการ

นางสาหร่าย ไสยวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งานวิชาการ/งานหลักสูตร

เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

งานการเงิน/งานพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ตันตระกูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งานการเงิน/งานพัสดุ

นางจารุวรรณ กังวาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ

เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการ

งานธุรการ/งานเลขานุการ

นางสาวครองขวัญ นามวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งานธุรการ

นางสาวจุฑาทิพย์ พรมจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขานุการ

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

งานโสตทัศนศึกษา/งานบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์

นายนราธิป สุรินทร์

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
งานโสตทัศนศึกษา/
งานบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์

นายชาณวิทย์ จันผัด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานพัฒนาระบบ/
งานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

งานอาคารสถานที่

นางวันเพ็ญ หน่อแก้ว

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร สำนักงานคณบดีนางเขมิกา ดามา

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ดนตรี

นางสาวรัชดาภรณ์ เมืองนันท์

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน 11

นายพิรุณ สีแดง

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน 7

นางสาวกาญจนา รัตนกรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำอาคารศิลปะ