ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องและพัฒนาทักษะความก้าวหน้าในอาชีพ กับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

HUSOC NEWS
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องและพัฒนาทักษะความก้าวหน้าในอาชีพ กับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดีฯ เป็นประธานในการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยฯ นำเสนอรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุม 711 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกำหนดจัดโครงการในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Scroll to Top