26 มิถุนายน 2024

ข่าวสาร

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องและพัฒนาทักษะความก้าวหน้าในอาชีพ กับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

HUSOC NEWS วันที่ 26 […]

ข่าวสาร, ภาพกิจกรรม

หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จัดประชุมเปิดภาคเรียนสาขาดนตรีศึกษา และสาขาดนตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสุนทรีภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Scroll to Top