หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จัดประชุมเปิดภาคเรียนสาขาดนตรีศึกษา และสาขาดนตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสุนทรีภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จัดประชุมเปิดภาคเรียนสาขาดนตรีศึกษา และสาขาดนตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสุนทรีภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Scroll to Top