ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๗ สาขาภาษาไทย ประเภท :: ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น