ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพร สีลาลาด นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน รางวัลชนะเลิศ ผลงาน CWIE ดีเด่นระดับเครือข่าย ภาคเหนือตอนล่าง

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพร สีลาลาด นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน รางวัลผลงาน CWIE ดีเด่นระดับเครือข่าย ภาคเหนือตอนล่าง “รางวัลชนะเลิศ” ประเภท Poster Presentation ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

เรื่อง โครงการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลด้วยแอปพลิเคชั่น App Sheet ที่ครอบคลุมผู้พิการ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์