ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันนต์ แย้มเยื้อน ผศ.ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน ผศ.ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) Volume 17 Issue 1 (January – March 2024) TCI 1 , ACI

เรื่อง Strategies for Addressing Inequality in Access to Social Welfare for Elderly Individuals with Disabilities, through Participatory Multisectoral Involvement in Uttaradit Province