กิจกรรม Husoc Big Cleaning Day (Day 1) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ๒๕๖๗ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

HUSOC NEWS
วันที่ 10 มิถุนายน 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ร่วมในกิจกรรม Husoc Big Cleaning Day (Day 1)
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ๒๕๖๗ และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามนโยบาย Green University ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
…คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้