คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โจทย์การประกวด

 1. ต้องประกอบด้วยสีส้ม ซึ่งเป็นสีประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 1. สามารถใช้สัญลักษณ์ รูปทรง รูปแบบใดๆ เพิ่มเติมตามที่ต้องการได้
 2. แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้ Concept

1) ปรัชญา “พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ด้วยศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นเลิศ”

2) วิสัยทัศน์ “องค์กรคุณภาพมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมสังคมของภาคเหนือ”

3) อัตลักษณ์ “บัณฑิตวิศวกรสังคม ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นจริยธรรม น้อมนำลักษณะบุคคล  สู่การเป็นพลเมืองที่ดี”

4) เอกลักษณ์ “หน่วยงานคู่ความร่วมมือทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม (Cooperating Agency of Community)”

5) ค่านิยมองค์กร : HUSOC  (Humanities and Social Sciences)

H : Humanities มนุษยศาสตร์

Harmony มีความสามัคคีกลมเกลียว

U : Uniqueness มีความเป็นอัตลักษณ์

S : Social Sciences สังคมศาสตร์

Service mind  มีจิตใจในการให้บริการ

O : Originality  มีความคิดริเริ่ม (Challenge)

C :  Coaching การสอนและการให้คำปรึกษา

6) วัฒนธรรมองค์กร : สานพลังสร้างสรรค์ ร่วมจิต ร่วมใจ วินัยรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประกวดแข่งขันรูปแบบตราสัญลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 1. เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายละเอียดการส่งผลงาน

 1. ผู้ส่งผลงาน ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (รวมถึงวิทยาเขตแพร่และน่าน) เท่านั้น
 1. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นบุคคลในคณะทำงาน คณะกรรมการตัดสิน และผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 1. ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งผลงานประกวดได้ไม่เกิน 3 ผลงาน
 2. จำนวนชุดผลงานที่ส่งจะต้องประกอบด้วย

4.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ออกแบบ เป็นภาพสี รูปแบบไฟล์ ได้แก่ .jpeg, .psd และ vector (.ai หรือ .eps) พร้อมคำอธิบาย ความหมาย แนวคิดในการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

4.2 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ออกแบบ จะต้องมีรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามConcept ของโจทย์การประกวด

การสมัครส่งผลงาน และเงื่อนไขการประกวด

 1. วิธีการส่งผลงาน และระยะเวลาการประกวด

Ø กำหนดระยะเวลาส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ถึง 26 มิถุนายน 2567

Ø สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น.

Ø ส่งผลงานทาง E-mail : human.uru@gmail.com (โดยจะได้รับการตอบกลับE-mail จากเจ้าหน้าที่)

Ø ประกาศผล ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ทางหน้าเพจคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากพบว่าทำผิดหลักเกณฑ์ตามที่แจ้ง คณะกรรมการในการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานของท่าน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ผลงานประกวดทุกชิ้นจะต้องระบุชื่อ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะต้องเป็น FONT ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็ได้
 1. ตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวด จะได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ ของคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
 1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 1. คณะกรรมการตัดสิน สามารถใช้สิทธิ์ในการขอให้ผู้ชนะปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. ผลงานมีความทันสมัย โดดเด่น น่าสนใจ จดจำง่าย และสื่อความหมายถึง ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร ของคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 1. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่เหมาะสม
 2. ผลงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับการผลิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สามารถใช้ร่วมกับ งานสื่อสิ่งพิมพ์ งานผลิตภัณฑ์ งานพิมพ์ลงบนวัสดุที่หลากหลาย และของที่ระลึกได้ทุกประเภท
 1. ผลงานต้องมีความเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับการประกวด

รางวัลการประกวด

รางวัลประเภทออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (HUSOC LOGO) ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1     เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัล ติดต่อรับเงินรางวัล ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการกำหนดด้วยตนเอง
 2. หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้ได้รับรางวัล
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ติดต่อสอบถาม….

สำนักคณบดี คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โทรศัพท์ : 0819717775

E-mail :   human.uru@gmail.com