ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงานจากการประกวดออกแบบโปสเตอร์นานาชาติ ล้านช้าง – แม่โขง 2564 : กรีนล้านช้าง – แม่โขง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงานจากการประกวดออกแบบโปสเตอร์นานาชาติ ล้านช้าง – แม่โขง 2564 : กรีนล้านช้าง – แม่โขง พร้อมเงินรางวัลจำนวน 2000 หยวน จัดประกวดโดยความ ร่วมมือของนิตยสารไชน่ารีพอร์ต สถาบันวิจิตรศิลป์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัย ยูนนาน , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เครือข่ายนิตยสารแม่น้ำโขงและหน่วยงานอื่นๆ และ ร่วมจัดนิทรรศการมีโปสเตอร์จัดแสดง 2 ในผลงาน จาก 50 ผลงาน ซึ่งคัดเลือกจากการออกแบบโดยศิลปินชาวจีน ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา และประเทศอื่น ๆ ในจำนวนผลงานดังกล่าวเป็นผลงานโปสเตอร์จากศิลปินไทยจำนวน 4 ชิ้น ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมในงานเทศกาลต่างๆ ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการคัดเลือกจากผลงานทั้งหมด 2,000 กว่าชิ้น