คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน เป็นวิทยากร