ข่าวสาร, ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การถอดบทเรียนแนวทางจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษชั้นปีที่2-4 หลักสูตรนิติศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมเช้าวันเสาร์ข […]