กิจกรรม Workshop การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเพื่อรองรับการประเมินการสอน

วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ตรงกมล สนามเขต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม Workshop การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเพื่อรองรับการประเมินการสอน ในปีการศึกษา 2567 โดยความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3  โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลากหลายหลักสูตรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ จำนวน 20 คน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ #เส้นทางสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

HusocURU

ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์