สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”