กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การถอดบทเรียนแนวทางจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษชั้นปีที่2-4 หลักสูตรนิติศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมเช้าวันเสาร์ของพวกเราชาว มส. 15 มิถุนายน2567 : 10.00น.-12.00 น.
♧ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การถอดบทเรียนแนวทางจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษชั้นปีที่2-4 หลักสูตรนิติศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
#เพราะทุกความคิดเห็นล้วนมีคุณค่าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ : นำโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ : ผศ.ดร.ตรงกมล สนามเขต ณ ห้องประชุมพวงแสด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Scroll to Top