คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน Startup ThaiLand League 2021 ระดับประเทศ
ซึ่งจะได้รับรางวัลจากนำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ทีมละ ๒๕,๐๐๐ บาท และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial

ณ ตึก KK (Knowledge Exchange) กรุงเทพมหานคร