ประกาศ ข้อบังคับ

Log in Form Members Log in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Username Password Log In Remember Me? Log in With Social Media Don’t have a account ? REGISTER HERE Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet YOUR COMPANY

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ก.พ.อ. ๗ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวข้องกับผลการสอน
พศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ