คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ

คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0-91-0289023

human.uru@uru.com

รองคณบดี 

 Vice-Dean 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
- หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม

0-00-0000000

human.uru@uru.com

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
และบริการวิชาการ
- หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน

0-00-0000000

human.uru@uru.com

อาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน

0-00-0000000

human.uru@uru.com

ผู้ช่วยคณบดี 

Assistant to the Dean

.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และบริหารสำนักงาน
- หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

0-00-0000000

human.uru@uru.com

อาจารย์อลิศรา แก้วชะเนตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และสื่อสารองค์กร
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

0-00-0000000

human.uru@uru.com

อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี

อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจ
และฝึกประสบการณ์
- หลักสูตรสาขาวิชาการการท่องเที่ยว

0-00-0000000

human.uru@uru.com

หัวหน้าหน่วยกิจการต่างประเทศฯ

อาจารย์ ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

หัวหน้าหน่วยกิจการต่างประเทศ
และวิเทศสัมพันธ์
- หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

0-00-0000000

human.uru@uru.com

หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ

หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

0-00-0000000

human.uru@uru.com

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

คุณไพจิตต์ สายจันทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

0-00-0000000

human.uru@uru.com