ทำเนียบผู้บริหาร

Log in Form Members Log in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Username Password Log In Remember Me? Log in With Social Media Don’t have a account ? REGISTER HERE Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet YOUR COMPANY

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences
Board 1

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Tel. 000-000-0000
e-mail : dean.suriyakhamguna@gmail.com

รองคณบดี

Vice-Dean
Board 7

ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการ

ชลธิดา อุเทศนันท์

อ.ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

Assistant to the Dean
ผู้ช่วยคณบดี 1

อ.อลิศรา แก้วชะเนตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และสื่อสารองค์กร

ทิพาพร โพธิ์ศรี

อ.ทิพาพร โพธิ์ศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจ
และฝึกประสบการณ์

หัวหน้าหน่วยกิจการต่างประเทศ

Head of Foreign Affairs Unit
29 ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

ผศ.ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

หัวหน้าหน่วยกิจการต่างประเทศ

หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

Head of Research Management Unit
นิชาภา โมราถบ

อ.ดร.นิชาภา โมราถบ

หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Head of the Dean's Office
Board 15

คุณไพจิตต์ สายจันทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี