ทำเนียบผู้บริหาร

Log in Form Members Log in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Username Password Log In Remember Me? Log in With Social Media Don’t have a account ? REGISTER HERE Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet YOUR COMPANY

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences
คณบดีไสยเพ็ญ

ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองคณบดี

Vice-Dean
รองวิชาการ

ผศ.ดร.ตรงกมล สนามเขต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองกิจการ

อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง

รองคณบดีฝ่ายงานกิจการนักศึกษา

รองบริหาร

ผศ.ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายงานบริหาร

ผู้ช่วยคณบดี

Assistant to the Dean
ผู้ช่วย3

อาจารย์ มญชุดา สุพรจักร

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานพัฒนาและประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วย2

อาจารย์ สุรพล สิงห์เนตร

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานพัฒนาการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน

ผู้ช่วย

อาจารย์ ดร.สมศรี คะสัน

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

Head of Research Management Unit
หัวหน้าหน่วยวิจัย

ผศ.ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน

หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Head of the Dean's Office
Board 15

คุณไพจิตต์ สายจันทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี