หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 1. ชื่อหลักสูตร              : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 2. ชื่อย่อปริญญา           : น.บ.
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ          : Bachelor of Laws Program
                               LL.B.
  สาขาวิชา        : นิติศาสตร์
 4. ปรัชญา

     มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายและนำไปบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นอีกทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา


  • นิติกร
  • อาชีพอิสระ ทนายความ
  • เจ้าพนักงานบังคับคดี / คุมประพฤติ
  • ตำรวจ
  • ทหาร / นายทหารพระธรรมนูญ
  • นิติกร
  • ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • อาจารย์ / นักวิชาการ
  • ศึกษาต่อเพื่อเป็นพนักงานอัยการ(สำนักงานอัยการสูงสุด) 
  • ศึกษาต่อเพื่อเป็นผู้พิพากษา (สำนักงานศาลยุติธรรม)

6. แผนการเรียน

ภาคเรียนที่ 1

0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)

2561102 กฏหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)

2561205 กฏหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6)

2561302 กฏหมายอาญา 1  3(3-0-6)

2562201 กฏหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน  3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)

2562204 กฏหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ 3(3-0-6)

2562205 เอกเทศสัญญา 1  3(3-0-6)

2562206 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)

2562308 กฏหมายอาญา 2 3(3-0-6)  (ต้องผ่าน 2561302 ก่อน)

2562410 กฏหมายลักษณะประกันภัย 3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

2562203 กฏหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6)

2562412 กฏหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)

2563201 กฏหมายครอบครัว 3(3-0-6)

2563204 กฏหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ 3(3-0-6)

2564101 กฏหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 4

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(2-2-5)

0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 3(3-0-6)

2562411 กฏหมายลักษณะตั๋วเงิน  3(3-0-6)

2563202 กฏหมายมรดก  3(3-0-6)

256445 กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6)

2564408 นิติปรัชญา 3(3-0-6)

2200004 รายวิชาเลือกเสรี

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 5

0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  3(3-0-6)

0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่  3(3-0-6) 

2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  3(3-0-6)

2563205 กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3(3-0-6)

2563307 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6)

2563508 กฏหมายภาษีอากร  3(3-0-6)

2200005 รายวิชาเลือกเสรี  3(3-06)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 6

2563206 กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  3(3-0-6)

2563308 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  3(3-0-6)

2564406 กฏหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน  3(3-0-6)

2563707 กฏหมายล้มละลาย 3(3-0-6)

2564401 กฏหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6)

2564409 กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 7 

2563408 หลักวิชาชีพนักกฏหมาย  3(3-0-6)

2563503 กฏหมายลักษณะพยาน  3(3-0-6)

2564901 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฏหมาย  3(3-0-6)

2564602 การว่าความและศาลจำลอง  3(3-0-6)

2564801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางนิติศาสตร์  3(3-0-6)

รวม 13 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 8 

2564802 สหกิจศึกษานทางนิติศาสตร์  6(0-36-0)    (ต้องผ่าน 2564801)

2564804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางนิติศาสตร์  6(0-36-0)   (ต้องผ่าน 2564801)

 รวม    หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตทั้งหมด 142 หน่วยกิต

7. ธรรมเนียมการศึกษา

ภาคเรียนละ 7,500 บาท

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร 11 ชั้น 3 (1134) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1404