หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์

  1. ชื่อหลักสูตร       : หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ 
  2. ชื่อย่อปริญญา    : ศศ.ม. (พัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์)
  3. ชื่อภาษาอังกฤษ   : Master of Art Program in Social Development and Engagement
  4. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : M.A (Social Development and Engagement)
  5. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  6. รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
  7. ปรัชญา : ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำด้านการบริหารงานพัฒนาสังคมที่มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพศักยภาพในการวิจัย การนำองค์ความรู้การพัฒนาสังคมแบบองค์รวมของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมาสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล