หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 1. ชื่อหลักสูตร              : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 2. ชื่อย่อปริญญา           :  ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Arts Program in Tourism
  B.A. (Tourism)
  สาขาวิชา     :         การท่องเที่ยว
 4. ปรัชญา     
         ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เป็นเลิศทางการท่องเที่ยว มีมาตรฐานและความทันสมัย เรียนรู้การวางแผน การจัดการ การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมและสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน
 5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  • มัคคุเทศก์ (Guide)/ พนักงานบริษัททัวร์ท่องเที่ยว/ ตัวแทนท่องเที่ยว
  • พนักงานต้อนรับในโรงแรม (Reception) 
  • ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)/ Hostesses/ Room Service/ Bartender
  • พนักงานบนเรือสำราญ Waitress and Waiter/ Quest Relations Officer
  • พนักงานต้อนรับภาคพื้นบินและบนเครื่องบิน
  • ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
  • สอบบรรจุเป็นข้าราชการองค์กรท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐด้านการวางแผน การพัฒนาการท่องเที่ยว
  • สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู/อาจารย์/นักวิชาการ สอนสาขาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวช.ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษา/สถานศึกษาเอกชน)
  • สอบบรรจุข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว

6. แผนการเรียน

ภาคเรียนที่ 1

0001213   การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น  3(3-0-6)

0001210   ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล   3(2-2-5)

1651103   ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว   3(3-0-6)

1653211   อาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว   3(3-0-6)

1651101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   3(3-0-6)

รวม   15 หน่วยหกิต

ภาคเรียนที่ 2

0001102   ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)

0001209   ผู้ประกอบการยุคใหม่   3(3-0-6)

1652204   ทัศนศิลป์และศิลปกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว   3(3-0-6)

1652201   ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว   3(3-0-6)

165330   หลักการโรงแรม   3(3-0-6)

1554601   ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรการท่องเที่ยว   3(3-0-6)

รวม  18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3 

0001103   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5)

0001108   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ   3(3-0-6)

1653201   กลยุทธ์การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว   3(2-2-5)

1652102   ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว   3(3-0-6)

1653202   วัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6)

1653103   การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว   3(3-0-6)

1554607   ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์   3(2-2-5)

รวม  21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 4 

0001104   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(2-2-5)

0001109   ศาสตร์พระราชเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6)

1652101   โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว   3(3-0-6)

1653207   หลักการมัคุเทศก์   3(2-2-5)

1651202   ความหลากหลายทางการท่องเที่ยว   3(3-0-6)

2200004   รายวิชาเลือกเสรี   3(3-0-6)

1652202   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 5

0001201   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)

0001106   ความเป็นพลเมืองไทย   3(3-0-6)

1654201   นวัตกรรมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว   3(3-0-6)

1653208   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   3(3-0-6)

1653210   การจัดการท่องเที่ยวเชองวัฒนธรรม   3(3-0-6)

1651301   ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ   3(3-0-6)

1653209   การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   3(3-0-6)

รวม  21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 6

1653101   การวิจัยด้านการท่องเที่ยว   3(3-0-6)

1654102   การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว   3(3-0-6)

1654103   การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว   3(3-0-6)

1653402   การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง   3(2-2-5)

1653405   การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม   3(2-2-5)

1552628   ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม   3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 7

1654602   การจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแลังานนิทรรศการ   3(3-0-6)

1654901   สัมมนาการท่องเที่ยว    3(3-0-6)

1653304   การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า   3(3-0-6)

1653801  การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการท่องเที่ยว   1(0-2-1)

1653203   การท่องเที่ยวชุมชน   3(2-2-5)

1552630   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว   3(2-2-5)

1553215   การนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)

รวม 19 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 8 

1654801   การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางการท่องเที่ยว   6(0-36-0)

1654802   สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว   6(0-36-0)

รวม  6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต  139 หน่วยกิต

7. ธรรมเนียมการศึกษา

ภาคเรียนละ 8,000 บาท

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาคาร 7 ชั้น 1 (712) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1419