หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 1. ชื่อหลักสูตร              : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 2. ชื่อย่อปริญญา           :  ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ         : Bachelor of Arts Program in Tourism
  B.A. (Tourism)
  สาขาวิชา     :         การท่องเที่ยว
 4. ปรัชญา     
         ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เป็นเลิศทางการท่องเที่ยว มีมาตรฐานและความทันสมัย เรียนรู้การวางแผน การจัดการ การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมและสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน
 5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
  • มัคคุเทศก์ (Guide)/ พนักงานบริษัททัวร์ท่องเที่ยว/ ตัวแทนท่องเที่ยว
  • พนักงานต้อนรับในโรงแรม (Reception) 
  • ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)/ Hostesses/ Room Service/ Bartender
  • พนักงานบนเรือสำราญ Waitress and Waiter/ Quest Relations Officer
  • พนักงานต้อนรับภาคพื้นบินและบนเครื่องบิน
  • ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
  • สอบบรรจุเป็นข้าราชการองค์กรท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐด้านการวางแผน การพัฒนาการท่องเที่ยว
  • สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู/อาจารย์/นักวิชาการ สอนสาขาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวช.ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษา/สถานศึกษาเอกชน)
  • สอบบรรจุข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว
หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว อาคาร 7 ชั้น 1 (712) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1419