หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 1. ชื่อหลักสูตร       : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 2. ชื่อย่อปริญญา    : รป.บ.
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Public Administration (B.P.A.)

 4. ปรัชญา
            มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

 5. งานที่รองรับอาชีพ
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • เจ้าหน้าที่บุคลากร
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • เจ้าพนักงานปกครอง หรือพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
  • นักพัฒนาชุมชน
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • นักทัณฑวิทยา
  • ข้าราชการ
  • ตำรวจ 
  • ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ