หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 1. ชื่อหลักสูตร       : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 2. ชื่อย่อปริญญา    : รป.บ.
 3. ชื่อภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Public Administration (B.P.A.)
 4. ปรัชญา
            มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
 5. อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่บุคลากร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เจ้าพนักงานปกครอง หรือพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
 • นักพัฒนาชุมชน
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นักทัณฑวิทยา
 • ข้าราชการ
 • ตำรวจ 
 • ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
6. แผนการเรียน

ภาคเรียนที่ 1

0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6)

0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิตอล 3(2-2-5)

2551102 ความรู้เเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสตร์ 3(3-0-6)

2551103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสร์ 3(3-0-6)

2551303 องค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6)

รวม 15 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ

2551301 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6)

2553103 ทฤษฎีการเมืองและการพัฒนาการเมืองไทย 3(3-0-6)

2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)

รวม 15 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

0001106 ความเป็นผลเมืองไทย 3(3-0-6)

2553309 การวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6)

2561103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย 3(3-0-6)

3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)

2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 4

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5)

0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)

2552307 การบริการการพัฒนา  3(3-0-6)

2554308 การบริหารภัยพิบัติสาธารณะ 3(3-0-6)

2562503 กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 3(3-0-6)

255316 การวางแผนและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)

2200004 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 5

0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

0001214 พลเมืองยุคดิจิตอล 3(3-0-6)

2504902 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)

2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6)

2553104 การวางแผนพัฒนท้องถิ่น 3(3-0-6)

2553314 การบริหารจัดการโครงการ 3(3-0-6)

2200005 รายวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 6

2553310 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร 3(3-0-6)

2553313 การบริหารสำหรับงานภาครัฐ 3(3-0-6)

2554902 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

2562505 กฏหมายปกครองและพิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6)

2553312 เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)

2554305 การบริหารความขัดแย้งในองค์การภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 7

2553302 การบริหารทรัพยกรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6)

2554301 จริยธรรมสำหรับนักบริหาร 3(3-0-6)

2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)

2554304 เทคนิคการเขียนโครงการ 3(3-0-6)

2553801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1(0-2-1)

รวม 13 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 8

2554801 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์  6(0-36-0)

2554802 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(0-36-0)

รวม 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตทั้งหมด 127 หน่วยกิต

7. ธรรมเนียมการศึกษา

ภาคเรียนละ 7,500 บาท

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาคาร 11 ชั้น 1 (1113) 
โทรศัพท์ 0 5541 4069 , 0 5541 6601-20 ต่อ 1410