ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี

อาจารย์ทิพาพร  โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
E-Mail :: Posrie@gmail.com
Tel. 0554 1660 1-20 (ต่อ) 1409

นางสาวอัจฉรา ตันตระกูล
ผู้ปฎิบัตงานบริหารฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
E-mail :: Nutwa_dee@hotmail.com
Tel. 0554 1660 1-2 (ต่อ) 1418

ผลงานนักศึกษา

Download Forms