กำหนดการพิมพ์ : วารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)

           ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)

           ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

สาขาและขอบเขต วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            รับตีพิมพ์บทความ ประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เกี่ยวกับ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดนตรี ศิลปะ การออกแบบ ศาสนา ปรัชญา พัฒนาสังคม การท่องเที่ยว และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 9 No. 2 July – December 2023

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 10 No. 1 January – June 2023

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 9 No. 2 July – December 2022

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 9 No. 1 January – June 2022

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 8 No. 2 July – December 2021

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 8 No. 1 January – June 2021

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 7 No. 2 July – December 2020

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 7 No. 1 January – June 2020

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 6 No. 2 July – December 2019

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 6 No. 1 January – June 2019

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 5 No. 2 July – December 2018

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 5 No. 1 January – June 2018

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 4 No. 2 July – December 2017

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 4 No. 1 January – June 2017

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 3 No. 2 July – December 2016

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 3 No. 1 January 2014 – June 2016

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 2 ฉบับ 2 เมษายน 2558-กันยายน 2558

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 2 No. 2 April 2015 – September 2015

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 1 ฉบับ 1 ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 2 No. 1 October 2014 – March 2015

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน 2557-กันยายน 2557

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 1 No. 2 April 2014 – September 2014

วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557

Journal of Humanities and Social Sciences

Uttaradit Rajabhat University

Vol. 1 No. 1 October 2013 – March 2014